• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
Bugeac Kilim

Apelul nr. 1

Programul LEADER:

Programul LEADER este un program de stat , elaborat și implementat de MAIA în comun cu AIPA. Programul este implementat conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 277/2022 din 27.04.2022. Mijloacele financiare sunt alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru atingerea următoarelor obiective:

1) dezvoltarea economică a teritoriului GAL-ului în baza dezvoltării parteneriatelor și a implementării strategiilor de dezvoltare locală;

2) consolidarea capacităților și abilităților reprezentanților sectoarelor public, antreprenorial și civic din zonele rurale pentru realizarea proceselor de dezvoltare locală și implementarea proiectelor;

3) îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării populației din mediul rural;

4) crearea noilor oportunități durabile de câștig;

5) menținerea și crearea locurilor de muncă;

6) diversificarea activităților economice.

 1. Obiectivul general și cele specifice ale apelului de depunere a cererilor de finanțare

Obiectivul strategic: dezvoltarea economică a teritoriului GAL-ului în baza dezvoltării parteneriatelor și a implementării strategiilor de dezvoltare locală;

Obiectivul specific : îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării populației din mediul rural;                                       crearea noilor oportunități durabile de câștig.

 

Reieșind din cele menționate mai sus,  vor fi selectate și finanțate proiectele din următoarele măsuri de sprijin ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL: 

 

Măsura 1.1.1.                                  Susținerea și crearea de întreprinderi orientate spre inovare

Măsura 1.1.2.                                  Consolidarea capacității antreprenorilor existenți

 Măsura 1.2.1.                                   Dezvoltarea interactiunii intre agentii economici din domeniul turismului

Măsura 1.3.1.                                  Sprijin pentru  crearea și  promovarea produselor  locale

 Măsura 2.1.1                                   Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populația GAL-ului

Măsura  2.1.2.                                  Îmbunătățirea zonelor de agrement și recreere

Măsura 3.2.1.                                   Sprijin pentru proiecte din domeniul ecologic

Măsura 3.2.2.                                   Dezvoltarea modului de viață sănătos (MVS)

Măsura 3.3.1.                                   Consolidarea capacității sectorului civil al GAL-ului 

 

 

 

 

 1. Entitățile și persoanele eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare

Sunt eligibile să participe: 

 • Entități juridice din sectorul antreprenorial, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GALBUGEAC KILIM„ 
 • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL BUGEAC KILIM”; 
 • Persoanele fizice cu dreptul să practice activități de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică în conformitate cu legislația RM cum sunt GȚ, ÎI, care intră în componența GAL BUGEAC KILIM

 

 1. Entitățile și persoanele care nu sunt eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare  

Nu sunt eligibili să participe: 

 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Punctul 3;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;

 

Notă: În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar a unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere, cu excepția sectorului public care poate beneficia, individual sau prin asociere, de cel mult 2 proiecte în cadrul unui apel de finanțare.

 1. Termenul de depunere a cererilor de finanțare

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 30.06.2024 , ora 24:00. 

 1. Procedura de aplicare și documentele necesare 

În cadrul prezentului apel de properi Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant:

 •  în formă electronică la adresa electronică kilim.bugeac@gmail.com sau pe platforma MLIS,
 • pe suport de hârtie, la adresa s.Cazaclia str Lenin 99.

Propunerile prezentate către GAL pentru finanțarea proiectelor trebuie să conțină următoarele:

 1. Cererea de finanțare ( vezi Anexa 1)
 2. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declarației de constituire;
 3.  declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nicio formă investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației;
 4.  certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național la momentul depunerii cererii;
 5. copia deciziei consiliului local (pentru sectorul public) privind:
  1. aprobarea proiectului investițional;
  2. dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional pentru sectorul public;
  3. împuternicirea persoanei pentru a depune cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte administrative;
 6. cel puțin trei oferte pentru utilajul, echipamentul, serviciul, materialul de construcții ce
  urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului investițional;
 7.  copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie a bunurilor imobile pentru care se
  efectuează investiția;
 8. în cazul bunurilor proprietate privată, acestea nu trebuie să fie grevate, cu excepția cazului
  în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanțării investiției;
 9. copia contractului de societate civilă – pentru proiectele investiționale efectuate prin
  asociere;
 10. documente relevante domeniului de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția;
 11. copia devizului de cheltuieli și, după caz, proiectul tehnic elaborat de specialiști autorizați în domeniu;
 12. Procesul verbal de selectare a ofertei;
 13. programul evenimentului/atelierului/instruirii planificate în cadrul proiectului, o schiță a materialului promoțional etc. 
 14. Poze curente de la  fața locului și imagini/scheme/proiecte cu rezultatul dorit (ex. utilajul dorit/proiectul clădirii etc.)
 15. În cazul în care proiectul prevede investiții în utilaje specifice agriculturii ecologice, se va prezenta copia unui certificat valabil eliberat de organul național sau internațional de certificare care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică).          

 

În cazul apariției unor întrebări/ neclarități cu privire la apelul de propuneri sau aveți nevoie de suport la procedura de aplicare, Vă rugăm să contactați Directorul GAL  BUGEAC KILIM, nr. tel.78670787 email: kilim.bugeac@gmail.com

 

Atașamente

Regulamentul de desfășurare APEL GAL(Anexa 1.Regulamentul de particip_apel local GAL 2024.semnat.pdf)
Alte documente(Anexa 2. Plan campania de informare_Apelul Nr 1 (1).pdf)
Alte documente(PROCES VERBAL NR 2-2024 AL ADUNARII GENERALE foto.pdf)
Buget APEL GAL(Buget Apel 1/2024 BUK)

Perioada apelului: 10.06.2024 - 30.06.2024

Nr de dosare depuse de beneficiari: 21

Cum să depui un proiect?

Accesează butonul de mai jos pentru a solicita finanțare pentru proiectul tău. Alegeți segmentul corespunzător. Atenție la nr. de beneficiari care deja au aplicat.

DEPUNE UN PROIECT Segmentele la care puteți să aplicați

Legislație

Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere

Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.

Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional

Obiectivul specific Măsura de sprijin Segmentul (Indicatorul SDL) Nr. de proiecte minime Nr. de proiecte depuse de beneficiari Planificat subvenții (MDL)
1.1. Dezvoltarea afacerilor agricole 1.1.1. Susținerea și crearea de întreprinderi orientate spre inovare 1.1.1.1. Numărul de proiecte care utilizează inovații 1 3 100,000.00
1.1. Dezvoltarea afacerilor agricole 1.1.2. Consolidarea capacității antreprenorilor existenți 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente 4 6 500,000.00
1.2. Sprijin pentru întreprinderile mici din domeniul turismului 1.2.1. Dezvoltarea interactiunii intre agenții economici din domeniul turismului 1.2.1.1. Numărul de inițiative și proiecte de parteneriat 1 2 100,000.00
1.3. Diversificarea și promovarea produselor și mărcilor locale 1.3.1. Sprijin pentru crearea și promovarea produselor locale 1.3.1.1. Numărul de proiecte implementate pentru crearea și promovarea produselor locale 1 2 200,000.00
2.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale 2.1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populația GAL-ului 2.1.1.2. Numărul de servicii noi / îmbunătățite pentru categoria NEED 3 3 400,000.00
2.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale 2.1.2. Îmbunătățirea zonelor de agrement și recreere 2.1.2.1. Numărul de proiecte de dezvoltare a zonelor de agrement și recreere 1 2 300,000.00
3.2. Promovarea culturii ecologice și a modului de viață sănătos 3.2.1. Sprijin pentru proiecte din domeniul ecologic 3.2.1.1. Numărul de măsuri de protecție a mediului 1 1 250,000.00
3.2. Promovarea culturii ecologice și a modului de viață sănătos 3.2.2. Dezvoltarea modului de viață sănătos (MVS 3.2.2.1. Numărul de persoane instruite în educația pentru mediu și modului de viață sănătos 1 1 100,000.00
3.3. Creșterea activității civice a populației 3.3.1. Consolidarea capacității sectorului civil al GAL-ului 3.3.1.1. Numărul de persoane – beneficiari ai proiectelor de dezvoltare a sectorului civil ale GAL 1 1 50,000.00

Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)

# Informații generale Statut Măsura din P.O.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.2.1. Numărul de proiecte de dezvoltare a zonelor de agrement și recreere

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.3.1.1. Numărul de proiecte implementate pentru crearea și promovarea produselor locale

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.2. Numărul de servicii noi / îmbunătățite pentru categoria NEED

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 3.2.1.1. Numărul de măsuri de protecție a mediului

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 3.2.2.1. Numărul de persoane instruite în educația pentru mediu și modului de viață sănătos

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.2. Numărul de servicii noi / îmbunătățite pentru categoria NEED

IDNO:
Respins comitet 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.2.1. Numărul de proiecte de dezvoltare a zonelor de agrement și recreere

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Respins comitet 1.3.1.1. Numărul de proiecte implementate pentru crearea și promovarea produselor locale

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.1.1. Numărul de proiecte care utilizează inovații

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Respins comitet 1.2.1.1. Numărul de inițiative și proiecte de parteneriat

IDNO:
Respins comitet 1.1.1.1. Numărul de proiecte care utilizează inovații

IDNO:
Respins definitiv 1.1.1.1. Numărul de proiecte care utilizează inovații

IDNO:
Respins comitet 1.1.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru dezvoltarea unei afaceri existente

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.2.1.1. Numărul de inițiative și proiecte de parteneriat

IDNO:
Respins definitiv 2.1.1.2. Numărul de servicii noi / îmbunătățite pentru categoria NEED

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 3.3.1.1. Numărul de persoane – beneficiari ai proiectelor de dezvoltare a sectorului civil ale GAL