• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
Colinele Nistrene

Apelul nr. 1

Apelul de depunere a cererilor de finanțare Nr. 1/2024

Programul LEADER  

pentru susținerea dezvoltării locale în cadrul

Asociației Grupul de Acțiune Locală  ,,Colinele Nistrene”

pe teritoriul 

Com.Cremenciug,com.Dărcăuți,com.TătărăucaVeche,s.Rudi,s.Baxani,com.Bădiceni,com.Iarova,s.Oclanda,s.Visoca,s.Șolcani,s.Șeptelici,com.Rublenița,com.Schineni,com.Holoșnița,s.Egoreni,com.Cosăuți.

. 

 

Pentru anul 2024 vor fi selectate și finanțate proiectele din următoarele măsuri de sprijin ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL: 

 

 

 • Măsura1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului  agricol.
 • Măsura 1.2. Diversificarea economiei locale prin reducerea dependenței față de sectorul agricol.
 • Măsura 1.3.1Înființarea și dezvoltarea spațiilor de agrement și atracțiilor turistice la nivel local.
 • Măsura 1.3.2.Promovarea produselor ,resurselor și tradițiilor,sprijinirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice.
 • Măsura 2.1.1 Sprigin pentru actorii publici și privați în gestionarea rațională și durabilă a resurselor naturale cu accent pe protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.
 • Măsura 2.2.2 Reabilitarea mediului prin conservarea solurilor și promovarea agriculturii ecologice.
 • Măsura3.1.1.Revitalizarea și modernizarea ,infrastructurii publice,conservarea energetică și dotarea tehnico-materială a instituțiilor publice.
 • Măsura 3.1.2 Amenajarea eficientă a teritoriului și dotarea spațiilor destinate activităților sportive.
 • Măsura 3.2.1 Suport pentru activități menite să contribuie la sporirea susțenabilității serviciilor de sănătate.

 

Sunt eligibile să participe: 

 • Entități juridice din sectorul antreprenorial, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL „Colinele nistrene”;
 • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Colinele Nistrene”; 
 • Persoanele fizice cu dreptul să practice activități de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică în conformitate cu legislația RM cum sunt GȚ, ÎI, care intră în componența GAL „Colinele Nistrene”.

Nu sunt eligibili să participe: 

 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Punctul 3;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;

 

În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar a unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere, cu excepția sectorului public care poate beneficia, individual sau prin asociere, de cel mult 2 proiecte în cadrul unui apel de finanțare.

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 05.07.2024 , ora 17:00. 

În cadrul prezentului apel de propuneri Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant:

 •  în formă electronică la adresa electronică: colinelenistrene@gmail.com sau pe platforma MLIS  ,
 • pe suport de hârtie, la adresa Asociația Grupul de Acțiune Locală ,,Colinele Nistrene”, s.Tătărăuca Veche, r-nul Soroca, MD-5138.

Valoarea subvenției per proiect: min. 40 000 MDL -  max. 150 000 MDL

Valoarea subvenției pentru un proiect investițional efectuat prin asocierea a doi și a mai mulți solicitanță: min. 100 000 MDL -  max. 250 000 MDL

Sectoarele: business/antreprenorial, public, civic

 

Subvenția în avans se acordă în următoarele proporții:

 1. pentru sectorul public – până la 80% din valoarea costurilor eligibile
 2. pentru sectorul antreprenorial – până la 60% din valoarea costurilor eligibile
 3. pentru sectorul civic - până la 85% din valoarea costurilor eligibile

 

 

Contribuția indicată de aplicant în buget este obligatorie. Modificarea contribuției în vederea micșorării va atrage după sine micșorarea corespunzătoare a subvenției.

Se va accepta doar contribuția proprie financiară. 

 

Termenul limită implementare a proiectelor – 15.11.2024

În conformitate cu măsurile prevăzute în SDL se finanțează următoarele costuri eligibile:

 • costuri pentru diversificarea economiei rurale, înființarea și dezvoltarea întreprinderilor/afacerilor noi și locurilor de muncă;
 • costuri pentru achiziționarea echipamentelor și utilajelor;
 • costuri pentru construcția/renovarea/extinderea/modernizarea spațiilor și clădirilor de importanță economică, socială, istorică și culturală;
 • costuri pentru construcția/renovarea/extinderea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii economice în zonele rurale;
 • costuri pentru stabilirea/renovarea/extinderea/modernizarea serviciilor publice locale;
 • costuri legate de crearea și dezvoltarea artizanatului/meșteșugăritului popular;
 • costuri legate de protecția mediului ambiant și a biodiversității;
 • costurile ce sprijină dezvoltarea turismului rural;
 • Costuri pentru crearea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale.
 • Servicii de instalare, de montaj, lucrări mecanizate, servicii de transport.

 

Costuri neeligibile:

 • costuri suportate înainte și după perioada de implementare indicată în contract;
 • achiziția și închirierea imobilului (terenuri, clădiri);
 • compensarea costurilor în cadrul altor proiecte implementate de GAL; 
 • cheltuieli ce constituie finanțare dublă a aceleiași activități;
 • premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale;
 • studii de fezabilitate;
 • băuturi alcoolice, produse din tutun și substanțe narcotice, arme;
 • fondurile cheltuite pentru influențarea procesului de înregistrare a participanților la alegeri sau a rezultatelor acestor alegeri, fonduri cheltuite pentru campanii electorale și finanțarea partidelor politice, blocurilor electorale sau candidaților independenți, sau alte activități cu tentă politică;
 • fonduri cheltuite pentru finanțarea organizațiilor sau persoanelor implicate în activități teroriste sau criminale;
 • costuri de datorie, deservirea datoriei, dobânda datoriei;
 • costurile de schimb valutar, taxele și pierderile ocazioanale de schimb valutar;
 • provizioane pentru pierderi și provizioane pentru oricare obligații viitoare;
 • cheltuieli pentru comisioane bancare, costurile garanțiilor bancare și cheltuielile similare;
 • amenzi, penalități și costuri legate de litigii;
 • cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material;
 • costuri de achitare a taxei pe valoare adăugată (TVA), cu excepția proiectelor inițiate de către autoritățile publice locale;
 • armament, arme și echipament militar;
 • mărfuri și servicii, inclusiv instruiri, activități menite să sprijine în administrarea și operarea forțelor de poliție sau forțelor de ordine sau finanțare pentru programe de informații sau supraveghere internă;
 • produse de lux și echipamente pentru jocuri de noroc;
 • bunuri, materiale sau echipament/utilaj la mâna a doua;
 • bunuri achiziționate de la persoane afiliate;
 • cheltuielile vamale;
 • achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), precum și operaţiunile de compensare şi contractele de cesiune
 • alte cheltuieli care nu sunt indicate în buget.

 

Pentru mai multe detalii, contactați echipa de management GAL:

DATE DE CONTACT

E-mail: colinelenistrene@gmail.com

Președinte GAL

Rozimovschi Oleg

067109020

Director GAL

Artin Angela

067633323

Manager de proiect GAL

Pocitari Adriana

069947676

 

 

 

 

Atașamente

Alte documente(Anexa nr 1_ Cerere de finanțare a proiectului.docx)
Alte documente(Anexa nr. 3_ Declarația pe propria răspundere.docx)
Regulamentul de desfășurare APEL GAL(Model_Regulamentul de particip_apel local GAL.docx)

Perioada apelului: 06.06.2024 - 05.07.2024

Nr de dosare depuse de beneficiari: 17

Cum să depui un proiect?

Accesează butonul de mai jos pentru a solicita finanțare pentru proiectul tău. Alegeți segmentul corespunzător. Atenție la nr. de beneficiari care deja au aplicat.

DEPUNE UN PROIECT Segmentele la care puteți să aplicați

Legislație

Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere

Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.

Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional

Obiectivul specific Măsura de sprijin Segmentul (Indicatorul SDL) Nr. de proiecte minime Nr. de proiecte depuse de beneficiari Planificat subvenții (MDL)
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL 1.1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului agricol 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii 3 0 400,000.00
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL 1.1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului agricol 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii 3 4 400,000.00
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL 1.1.1. Stimularea fermierilor locali pentru accelerarea dezvoltării sectorului agricol 1.1.1.3. Nr. proiectelor de implementarea a inovațiilor în domeniul agriculturii 1 1 150,000.00
1.1. Îmbunătățirea condițiilor de activitate economică,inclusiv dezvoltarea durabilă și promovarea inovației pe teritoriu GAL 1.1.2. Diversificarea economiei locale prin reducerea dependenței față de sectorul agricol 1.1.2.2. Nr de proiecte de dezvoltare a sectorului non-agricol 1 1 50,000.00
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural 1.3.1. Înființarea și dezvoltarea spațiilor de agrement și atracțiilor turistice la nivel local 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement 1 2 75,000.00
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural 1.3.1. Înființarea și dezvoltarea spațiilor de agrement și atracțiilor turistice la nivel local 1.3.1.3. Nr. proiectelor de renovare a obiectelor de infrastructura turistică și de recreere existente 1 0 75,000.00
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural 1.3.2. Promovarea produselor, resurselor și tradițiilor, sprijinirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice 1.3.2.2. Numărul proiectelor de promovare a tradițiilor și sprijinirea activităților culturale 1 0 75,000.00
1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice, recreative și protejarea patrimoniului natural și cultural 1.3.2. Promovarea produselor, resurselor și tradițiilor, sprijinirea activităților culturale și dotarea materială a colectivelor artistice 1.3.2.3. Numărul de proiecte implementate care acoperă necesitatea de echipare a entităților din sfera culturii 1 1 75,000.00
2.2. Protejarea/conservarea/reabilitarea mediului prin eficientizarea ;i utilizarea de;eurilor 2.2.1. Sprijin pentru actorii publici și privați în gestionarea rațională și durabilă a resurselor naturale cu accent pe protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă 3 2 350,000.00
2.2. Protejarea/conservarea/reabilitarea mediului prin eficientizarea ;i utilizarea de;eurilor 2.2.2. Reabilitarea mediului prin conservarea solurilor și promovarea agriculturii ecologice 2.2.2.1. Nr. de proiecte de promovarea agriculturii ecologice 1 0 100,000.00
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale 3.1.1. Revitalizarea și modernizarea, infrastructurii publice, conservarea energetică și dotarea tehnico-materială a instituțiilor publice. 3.1.1.1. Nr. proiectelor de efectuare a lucrărilor de construcție/reparație/ modernizare/ în instituțiile publice locale, și conservarea energetică a acestora 2 1 160,000.00
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale 3.1.1. Revitalizarea și modernizarea, infrastructurii publice, conservarea energetică și dotarea tehnico-materială a instituțiilor publice. 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL 3 3 240,000.00
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale 3.1.2. Amenajarea eficientă a teritoriului și dotarea spațiilor destinate activităților sportive 3.1.2.1. Nr de proiecte de construire și modernizare a zonelor pietonale și de agrement. 1 1 100,000.00
3.1. Revitalizarea și modernizarea, la scară mică, a infrastructurii locale 3.1.2. Amenajarea eficientă a teritoriului și dotarea spațiilor destinate activităților sportive 3.1.2.2. Nr.proiectelor de dotare și amenajare a spațiilor destinate activităților sportive 1 1 100,000.00
3.2. Îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru creșterea atractivității teritoriului GAL 3.2.1. Suport pentru activități menite să contribuie la sporirea sustenabilității serviciilor de sănătate 3.2.1.2. Nr de proiecte de susținere a servicilor medicale și profilactice 1 0 50,000.00

Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)

# Informații generale Statut Măsura din P.O.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii

IDNO:
Depus GAL 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.3.2.3. Numărul de proiecte implementate care acoperă necesitatea de echipare a entităților din sfera culturii

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement

IDNO:
Depus GAL 1.3.1.2. Nr. proiectelor de amenajare a spațiilor de agreement

IDNO:
Depus GAL 1.1.2.2. Nr de proiecte de dezvoltare a sectorului non-agricol

IDNO:
Depus GAL 1.1.1.3. Nr. proiectelor de implementarea a inovațiilor în domeniul agriculturii

IDNO:
Depus GAL 3.1.1.1. Nr. proiectelor de efectuare a lucrărilor de construcție/reparație/ modernizare/ în instituțiile publice locale, și conservarea energetică a acestora

IDNO:
Respins definitiv 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă

IDNO:
Depus GAL 3.1.2.1. Nr de proiecte de construire și modernizare a zonelor pietonale și de agrement.

IDNO:
Depus GAL 2.2.1.2. Nr de proiecte de sprijinire a activităților economice ce prevăd utilizarea surselor de energie regenerabilă

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL

IDNO:
Respins definitiv 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii

IDNO:
Respins definitiv 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii

IDNO:
Respins definitiv 1.1.1.2. Nr. de proiecte pentru susținerea afacerilor existente în domeniul agriculturii

IDNO:
Respins definitiv 3.1.1.2. Nr proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-materiale a instituțiilor publice asigurate de GAL

IDNO:
Depus GAL 3.1.2.2. Nr.proiectelor de dotare și amenajare a spațiilor destinate activităților sportive