• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
Serpentina Nistrului

Apelul nr. 1

 

Apelul de depunere a cererilor de finanțare Nr. 1/2024 Programul LEADER  

pentru susținerea dezvoltării locale în cadrul

Asociației Grupul de Acțiune Locală  ”Serpentina Nistrului”

pe teritoriul  s.Varnița, s.Gura Bîcului, s.Speia, s.Bulboaca, s.Roșcani, com.Telița, com.Calfa

Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale este implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Serpentina Nistrului”, în cadrul  Programului LEADER. Programul LEADER este un program de stat, elaborat și implementat de MAIA în comun cu AIPA în cadrul căruia GAL „Serpentina Nistrului” a solicitat finanțare în baza Planului operațional.

 1. Obiectivul general și cele specifice ale apelului de depunere a cererilor de finanțare

Obiectiv strategic: 1. Diversificarea economiei locale

Obiectivul specific: 1.2. Modernizarea afacerilor agro-alimentare

Obiectiv strategic: 2. Revitalizarea comunităților și îmbunătățirea calității vieții

Obiectivul specific: 2.1. Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice

Obiectivul specific: 2.2. Sprijinirea activismului civic

Obiectiv strategic: 3. Dezvoltarea turismului

Obiectivul specific: 3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor tursitice

Obiectivul specific: 3.2. Promovarea patrimoniului cultural și a industriilor creative.

Reieșind din cele menționate mai sus,  vor fi selectate și finanțate proiectele din următoarele măsuri de sprijin ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL: 

 • 1.2.3. Transfer tehnologic și inovații
 • 2.1.1. Reabilitarea cailor de acces
 • 2.1.4. Amenjarea teritoriului, crearea zonelor de agrement și recreiere
 • 2.1.8. Îmbunătățirea infratsructurii sportive
 • 2.2.1. Susținerea asociațiilor, cluburilor și echipelor sportive
 • 3.1.1. Amenajarea locațiilor turistice
 • 3.2.2. Dezvoltarea de meșteșuguri și sprijinul tradițiilor populare

 

 1. Entitățile și persoanele eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare

Sunt eligibile să participe: 

 • Entități juridice din sectorul antreprenorial, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL Serpentina Nistrului
 • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL Serpentina Nistrului
 • Persoanele fizice cu dreptul să practice activități de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică în conformitate cu legislația RM cum sunt GȚ, ÎI, care intră în componența GAL Serpentina Nistrului”.
 1. Entitățile și persoanele care nu sunt eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare  

Nu sunt eligibili să participe: 

 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Punctul 3;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare.

Notă: În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar a unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere, cu excepția sectorului public care poate beneficia, individual sau prin asociere, de cel mult 2 proiecte în cadrul unui apel de finanțare.

 1. Termenul de depunere a cererilor de finanțare

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 16.06.2024 , ora 23:59. 

 1. Procedura de aplicare și documentele necesare 

În cadrul prezentului apel de propuneri Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant:

 •  în formă electronică la adresa electronică: serpentina2018@gmail.com sau pe platforma MLIS,
 • pe suport de hârtie, la adresa s.Varnița, str.Tighina 64, biroul 13.

Propunerile prezentate către GAL pentru finanțarea proiectelor trebuie să conțină următoarele:

 1. Cererea de finanțare ( vezi Anexa 1)
 2. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declarației de constituire;
 3.  declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nicio formă investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației;
 4.  certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național la momentul depunerii cererii;
 5. copia deciziei consiliului local (pentru sectorul public) privind:
  1. aprobarea proiectului investițional;
  2. dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional pentru sectorul public;
  3. împuternicirea persoanei pentru a depune cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte administrative;
 6. cel puțin trei oferte pentru utilajul, echipamentul, serviciul, materialul de construcții ce
  urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului investițional;
 7.  copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie a bunurilor imobile pentru care se
  efectuează investiția;
 8. în cazul bunurilor proprietate privată, acestea nu trebuie să fie grevate, cu excepția cazului
  în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanțării investiției;
 9. copia contractului de societate civilă – pentru proiectele investiționale efectuate prin
  asociere;
 10. documente relevante domeniului de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția;
 11. copia devizului de cheltuieli și, după caz, proiectul tehnic elaborat de specialiști autorizați în domeniu;
 12. Procesul verbal de selectare a ofertei.

În cazul apariției unor întrebări/ neclarități cu privire la apelul de propuneri sau aveți nevoie de suport la procedura de aplicare, Vă rugăm să contactați Directorul GAL Budiștean Svetlana, nr. tel.069958428, email: serpentina2018@gmail.com.

 1. Condițiile de  finanțare

Apelul de propuneri Nr. 1/2024 Programul LEADER din cadrul GAL „Serpentina Nistrului” este conceput pentru a mobiliza actorii comunității locale și de a-i încuraja să contribuie la procesele de dezvoltare locală prin finanțarea proiectelor. Un rol primordial al acestui proces este atribuit și stimulării activismului local (inclusiv activizarea tinerilor și femeilor).

Subvenția în avans se acordă beneficiarului de către Agenție, în baza unui contract de acordare a subvenției. Subvenția în avans se transferă în contul trezorerial pentru sectorul public și în contul bancar pentru sectorul civic și antreprenorial la momentul semnării contractului de acordare a subvenției în avans

Valoarea subvenției per proiect: min. 40 000 MDL -  max. 200 000 MDL

Valoarea subvenției pentru un proiect investițional efectuat prin asocierea a doi și a mai mulți solicitanță: min. 100 000 MDL -  max. 200 000 MDL

Sectoarele: business/antreprenorial, public, civic

Subvenția în avans se acordă în următoarele proporții:

 1. pentru sectorul public – până la 80% din valoarea costurilor eligibile
 2.  pentru sectorul antreprenorial – până la 60% din valoarea costurilor eligibile și acoperirea costurilor de achitare a taxei pe valoare adăugată (TVA)
 3. pentru sectorul civic - până la 85% din valoarea costurilor eligibile și acoperirea costurilor de achitare a taxei pe valoare adăugată (TVA).

Contribuția indicată de aplicant în buget este obligatorie. Modificarea contribuției în vederea micșorării va atrage după sine micșorarea corespunzătoare a subvenției.

Se va accepta doar contribuția proprie financiară. 

Termenul limită implementare a proiectelor – 27 mai 2024 – 30 noiembrie 2024.

Costuri eligibile

În conformitate cu măsurile prevăzute în SDL se finanțează următoarele costuri eligibile:

 • costuri pentru diversificarea economiei rurale, înființarea și dezvoltarea întreprinderilor/afacerilor noi și locurilor de muncă;
 • costuri pentru achiziționarea echipamentelor și utilajelor;
 • costuri pentru construcția/renovarea/extinderea/modernizarea spațiilor și clădirilor de importanță economică, socială, istorică și culturală;
 • costuri pentru construcția/renovarea/extinderea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii economice în zonele rurale;
 • costuri pentru stabilirea/renovarea/extinderea/modernizarea serviciilor publice locale;
 • costuri legate de crearea și dezvoltarea artizanatului/meșteșugăritului popular;
 • costuri legate de protecția mediului ambiant și a biodiversității;
 • costurile ce sprijină dezvoltarea turismului rural;
 • costuri pentru crearea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale.
 • servicii de instalare, de montaj, lucrări mecanizate, servicii de transport
 • costuri pentru construcția/renovarea/extinderea/modernizarea de drumuri, trotuare, poteci, cai de acces, podețe, etc.

Costuri neeligibile:

 • costuri suportate înainte și după perioada de implementare indicată în contract;
 • achiziția și închirierea imobilului (terenuri, clădiri);
 • compensarea costurilor în cadrul altor proiecte implementate de GAL; 
 • cheltuieli ce constituie finanțare dublă a aceleiași activități;
 • premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale;
 • studii de fezabilitate;
 • băuturi alcoolice, produse din tutun și substanțe narcotice, arme;
 • fondurile cheltuite pentru influențarea procesului de înregistrare a participanților la alegeri sau a rezultatelor acestor alegeri, fonduri cheltuite pentru campanii electorale și finanțarea partidelor politice, blocurilor electorale sau candidaților independenți, sau alte activități cu tentă politică;
 • fonduri cheltuite pentru finanțarea organizațiilor sau persoanelor implicate în activități teroriste sau criminale;
 • costuri de datorie, deservirea datoriei, dobânda datoriei;
 • costurile de schimb valutar, taxele și pierderile ocazioanale de schimb valutar;
 • provizioane pentru pierderi și provizioane pentru oricare obligații viitoare;
 • cheltuieli pentru comisioane bancare, costurile garanțiilor bancare și cheltuielile similare;
 • amenzi, penalități și costuri legate de litigii;
 • cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material;
 • costuri de achitare a taxei pe valoare adăugată (TVA), cu excepția proiectelor inițiate de către autoritățile publice locale;
 • armament, arme și echipament militar;
 • mărfuri și servicii, inclusiv instruiri, activități menite să sprijine în administrarea și operarea forțelor de poliție sau forțelor de ordine sau finanțare pentru programe de informații sau supraveghere internă;
 • produse de lux și echipamente pentru jocuri de noroc;
 • bunuri, materiale sau echipament/utilaj la mâna a doua;
 • bunuri achiziționate de la persoane afiliate;
 • cheltuielile vamale;
 • achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), precum și operaţiunile de compensare şi contractele de cesiune
 • alte cheltuieli care nu sunt indicate în buget.

NOTĂ: mai multe detalii le găsiți în Regulamentul de participare la apelul local GAL 2024

Atașamente

Alte documente(Anexa_nr.1_Cerere_finantare.docx)
Alte documente(Anexa_nr.2_Buget.docx)
Alte documente(Anexa_nr.3_Declaratie_propria_raspundere.docx)
Alte documente(Lista documentelor obligatorii.docx)
Regulamentul de desfășurare APEL GAL(Regulamentul de particip_apel local GAL 2024.docx)

Perioada apelului: 27.05.2024 - 16.06.2024

Nr de dosare depuse de beneficiari: 15

Cum să depui un proiect?

Accesează butonul de mai jos pentru a solicita finanțare pentru proiectul tău. Alegeți segmentul corespunzător. Atenție la nr. de beneficiari care deja au aplicat.

DEPUNE UN PROIECT Segmentele la care puteți să aplicați

Legislație

Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere

Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.

Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional

Obiectivul specific Măsura de sprijin Segmentul (Indicatorul SDL) Nr. de proiecte minime Nr. de proiecte depuse de beneficiari Planificat subvenții (MDL)
1.2. Modernizarea afacerilor agro-alimentare 1.2.3. Transfer tehnologic și inovații 1.2.3.1. Nr de proiecte rezultate cu tehnologii noi implementate 1 2 200,000.00
1.2. Modernizarea afacerilor agro-alimentare 1.2.3. Transfer tehnologic și inovații 1.2.3.2. Nr de proiecte de integrare a operațiunilor post- recoltare 0 0.00
2.1. Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice 2.1.1. Reabilitarea cailor de acces 2.1.1.1. Nr de proiecte capitale în infrastructura de acces 1 2 200,000.00
2.1. Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice 2.1.4. Amenjarea teritoriului, crearea zonelor de agrement și recreiere 2.1.4.1. Amenjarea teritoriului, crearea zonelor de agrement și recreiere 1 2 200,000.00
2.1. Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice 2.1.8. Îmbunătățirea infratsructurii sportive 2.1.8.1. Nr de școli sportive dotate, stadioane reparate, platforme pentru sport manejate și funcționale 1 2 200,000.00
2.2. Sprijinirea activismului civic 2.2.1. Susținerea asociațiilor, cluburilor și echipelor sportive 2.2.1.1. Nr proiectelor in susținerea asociațiilor, cluburilor și echipelor sportive 1 0 200,000.00
3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor tursitice 3.1.1. Amenajarea locațiilor turistice 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere 2 5 400,000.00
3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor tursitice 3.1.1. Amenajarea locațiilor turistice 3.1.1.2. Nr proiecte soldate cu obiecte de infrastructura turistică și de recreere renovate 2 1 400,000.00
3.2. Promovarea patrimoniului cultural și a industriilor creative 3.2.2. Dezvoltarea de meșteșuguri și sprijinul tradițiilor populare 3.2.2.1. Nr proiecte în sprijinul tradițiilor populare și a meșteșugăritului 1 1 200,000.00

Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)

# Informații generale Statut Măsura din P.O.

IDNO:
Verificat, conform 2.1.4.1. Amenjarea teritoriului, crearea zonelor de agrement și recreiere

IDNO:
Verificat, conform 2.1.1.1. Nr de proiecte capitale în infrastructura de acces

IDNO:
Verificat, conform 1.2.3.1. Nr de proiecte rezultate cu tehnologii noi implementate

IDNO:
Verificat, conform 1.2.3.1. Nr de proiecte rezultate cu tehnologii noi implementate

IDNO:
Verificat, conform 3.2.2.1. Nr proiecte în sprijinul tradițiilor populare și a meșteșugăritului

IDNO:
Verificat, conform 2.1.1.1. Nr de proiecte capitale în infrastructura de acces

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere

IDNO:
Verificat, conform 2.1.4.1. Amenjarea teritoriului, crearea zonelor de agrement și recreiere

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere

IDNO:
Verificat, conform 2.1.8.1. Nr de școli sportive dotate, stadioane reparate, platforme pentru sport manejate și funcționale

IDNO:
Verificat, conform 2.1.8.1. Nr de școli sportive dotate, stadioane reparate, platforme pentru sport manejate și funcționale

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.1. Nr proiecte soldate cu obiecte noi de infrastructură turistică și de recreere

IDNO:
Verificat, conform 3.1.1.2. Nr proiecte soldate cu obiecte de infrastructura turistică și de recreere renovate